De 102.000 Namen Lezen

Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat het vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Wereldwijd wordt op die dag de moord op 6 miljoen Joden herdacht. Van hen kwamen er 102.000 uit Nederland. Evenals de uit Nederland weggevoerde Sinti en Roma kwamen ze naamloos om in Auschwitz, Sobibor, Theresiënstadt, Bergen Belsen en al die andere verschrikkelijke oorden. 102.000 maal de moord op een uniek mens, met een naam en een gezicht.

Het aantal van 102.000 vanuit Nederland gedeporteerde en vermoorde Joden, en Sinti en Roma is veelal een getal waarin de individuele mens is verdwenen. Daarom heeft het Herinneringscentrum Kamp Westerbork het initiatief genomen tot De 102.000 Namen Lezen. Van 22 tot en met 27 januari 2020 worden de namen voorgelezen van hen die geen eigen graf hebben. Het noemen van hun namen doet ervaren dat 102.000 niet een getal is, maar dat het om 102.000 keer een vader, een moeder, een oma, een broer, een nicht, een vriend gaat.

Het lezen van de namen klinkt gedurende zes dagen en vijf nachten, 116 uren achtereen op de plek waar de treinen naar de vernietigingskampen vertrokken. De namen worden in alfabetische volgorde genoemd, van hen die in Nederland werden geboren, maar ook van de Joodse vluchtelingen uit met name Duitsland. Gelezen wordt steeds de voornaam, de familienaam en de leeftijd van ieder slachtoffer. Dit op basis van gegevens van de database Een Naam en Een Gezicht van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Voor degenen die niet zelf aanwezig kunnen zijn, is het namen lezen wereldwijd in zijn geheel te volgen via deze website en Facebook.

Reading the 102.000 Names

On 27 January 2020, it will be 75 years since Auschwitz extermination camp was liberated. On that day, the murder of 6 million Jews is commemorated worldwide. Of these, 102.000 came from the Netherlands. Just like the Sinti and Roma who were deported from the Netherlands, they died namelessly in Auschwitz, Sobibor, Theresiënstadt, Bergen Belsen and all those other terrible places. 102.000times the murder of a unique human being, with a name and a face.

The number of 102.000 Jews and Sinti and Roma deported and murdered from the Netherlands, is often a number in which the individual human being has disappeared. That is why the Remembrance Centre Camp Westerbork took the initiative to read all these 102.000Names. From 22 to 27 January 2020, the names of those who do not have their own graves will be read aloud. The mentioning of their names makes one experience that 102.000 is not a number, but that it is 102.000times a father, a mother, a grandmother, a brother, a neighbour, a friend.

Reading the 102.000 Names sounds for six days and five nights, 118 hours in a row at the place where the trains left for the extermination camps. The names are mentioned in alphabetical order, of those who were born in the Netherlands, but also of the Jewish refugees who fled from other European countries. Of each of the 102.000 victims the first name, surname and age will be read. This information comes from our database A Name and A Face, in which archivists of the Memorial Centre Camp Westerbork have clustered data about the victims from more than 25 archival sources.

For those who cannot be present themselves, Reading the 102.000 Names can be followed worldwide via this website and Facebook.